Thông báo
Rõ ràng tất cả

Khuyến mại

 

Kim Ngọc
(@kimngoc)
Thành viên tích cực Registered
Tham gia: 4 tháng trước
Bài viết: 47
Người đặt câu hỏi  

Xin cho hỏi 1 số thông tin sau: Tiếp nhận hồ sơ thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại, ghi giấy biên nhận hồ sơ? Thời hạn xử lý hồ sơ? Thời điểm xác định hồ sơ đầy đủ, hợp lệ? Việc thông báo cho doanh nghiệp để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ?


Trích dẫn
Kim Ngọc
(@kimngoc)
Thành viên tích cực Registered
Tham gia: 4 tháng trước
Bài viết: 47
Người đặt câu hỏi  

Xin Trả lời như sau:
- Thông báo thực hiện khuyến mại:
+ Thương nhân thực hiện khuyến mại theo hình thức thông báo phải gửi thông báo thực hiện khuyến mại bằng văn bản (theo mẫu KM-1 trong Thông tư
liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC) chậm nhất 07 (bẩy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại.
+ Khi tiếp nhận hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại của Thƣơng nhân, Sở Công Thƣơng ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Giấy biên nhận hồ sơ đƣợc lập
thành 02 bản (theo mẫu KM-4 trong Thông tƣ liên tịch số 07/2007/TTLT-BTMBTC), 01 bản giao cho thương nhân thực hiện khuyến mại và 01 bản lưu tại Sở
Công Thương.
+ Quy định về việc ghi Giấy biên nhận chỉ áp dụng đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, không áp dụng đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện
(trong các trường hợp gửi hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại qua đường bưu điện, thương nhân không có nghĩa vụ phải lấy Giấy biên nhận hồ sơ và Sở Công
Thương cũng không thực hiện việc ghi Giấy biên nhận hồ sơ); Ngày nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến của cơ quan quản lý nhà nước
trong trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, được tính theo ngày nhận ghi trên Giấy biên nhận hồ sơ trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.
- Đăng ký thực hiện khuyến mại:
+ Thƣơng nhân thực hiện khuyến mại theo hình thức đăng ký gửi hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại (hồ sơ bao gồm các giấy tờ đƣợc quy định tại
khoản 4 Mục II Thông tƣ liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC) đến Sở Công Thƣơng (nếu thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng)
hoặc Bộ Công Thƣơng (nếu thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng trở lên).
+ Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại, cơ quan quản lý nhà nƣớc ghi Giấy biên nhận hồ sơ (không áp dụng đối với trƣờng hợp hồ sơ đƣợc
gửi qua đƣờng bƣu điện). Giấy biên nhận hồ sơ đƣợc lập thành 02 bản (theo mẫu KM-4 trong Thông tƣ liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC), 01 bản giao cho
thƣơng nhân thực hiện khuyến mại và 01 bản lƣu tại cơ quan quản lý nhà nƣớc.
+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, đối với hồ sơ chƣa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nƣớc thông báo bằng văn bản (theo
mẫu KM-5 trong Thông tƣ liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC) cho thƣơng nhân để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn xử lý hồ sơ đƣợc tính từ thời
điểm cơ quan quản lý nhà nƣớc nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
+ Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nƣớc có trách
nhiệm xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản (theo mẫu KM-6 hoặc KM-7 trong Thông tƣ liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC), trƣờng hợp
không xác nhận phải nêu rõ lý do.
+ Quy định về việc ghi Giấy biên nhận chỉ áp dụng đối với trƣờng hợp nộp hồ sơ trực tiếp, không áp dụng đối với trƣờng hợp nộp qua đƣờng bƣu điện
(trong các trƣờng hợp gửi hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại qua đƣờng bƣu điện, thƣơng nhân không có nghĩa vụ phải lấy Giấy biên nhận hồ sơ và cơ quan
quản lý nhà nƣớc cũng không thực hiện việc ghi Giấy biên nhận hồ sơ); Ngày nhận hồ sơ đƣợc tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến của cơ quan quản lý
nhà nƣớc trong trƣờng hợp gửi hồ sơ qua đƣờng bƣu điện, đƣợc tính theo ngày nhận ghi trên Giấy biên nhận hồ sơ trong trƣờng hợp nộp hồ sơ trực tiếp.
+ Trƣờng hợp Bộ Công Thƣơng là cơ quan xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại, chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trƣớc khi thực hiện khuyến mại
thƣơng nhân có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Sở Công Thƣơng nơi thực hiện khuyến mại kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Bộ Công Thƣơng.

Kim Ngọc


Trả lờiTrích dẫn