Thông báo
Rõ ràng tất cả

Hỗ trợ gì từ Nhà nước cho DN khi tham gia EVFTA

 

tieungan
(@tieungan)
Thành viên tích cực
Tham gia: 2 năm trước
Bài viết: 7
Người đặt câu hỏi  

Để giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa cơ hội từ Hiệp định
EVFTA và rút kinh nghiệm từ quá trình thực thi Hiệp định CPTPP, Chính
phủ sẽ có những giải pháp như thế nào để giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa
cơ hội từ Hiệp định này?


Trích dẫn
Nguyễn Đức Tài
(@tai-nguyen)
Thành viên tích cực
Tham gia: 2 năm trước
Bài viết: 6
 

Tham gia các FTA thế hệ mới như Hiệp định EVFTA có nghĩa là Việt Nam
bước vào sân chơi lớn, chấp nhận đương đầu với các khó khăn, thách thức mới để
cạnh tranh với các nước lớn. Để thích ứng được với bối cảnh này, Chính phủ sẽ ban
hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA ngay sau khi Quốc hội xem xét phê
chuẩn Hiệp định này để kịp thời đưa ra các định hướng, kế hoạch và lộ trình cho
các Bộ, ngành và các địa phương nhằm triển khai thực thi đúng, đầy đủ và kịp thời
các cam kết của Hiệp định này, giúp hiện thực hóa các lợi ích của Hiệp định này
cho người dân và doanh nghiệp.
Trong Kế hoạch thực hiện này, tập trung vào 5 nhóm giải pháp chủ yếu
bao gồm:

- Về công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về EVFTA và thị trường của
các nước EU: Tăng cường phổ biến về EVFTA cho các đối tượng có liên quan
dưới các hình thức đổi mới sáng tạo hơn thông qua các phương tiện truyền thông,
trang thông tin điện tử, in ấn các ấn phẩm, tài liệu, các chương trình phát thanh và
truyền hình, các lớp tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội
dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả EVFTA;
thiết lập và tăng cường liên kết đầu mối thực thi EVFTA tại các Bộ, ngành và địa
phương, v.v..
- Về công tác xây dựng pháp luật, thể chế: Thực hiện rà soát pháp luật trong
quá trình thực thi Hiệp định và báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản
quy phạm pháp luật và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành theo đúng
với lộ trình đã quy định của EVFTA; xây dựng, hoàn thiện các thiết chế cần thiết
để thực thi Hiệp định như cơ chế thành lập nhóm hoặc các nhóm tư vấn trong nước
bao gồm các tổ chức đại diện độc lập, bảo đảm sự đại diện cân bằng giữa các lĩnh
vực kinh tế, xã hội và môi trường, bao gồm tổ chức người lao động và người sử
dụng lao động, doanh nghiệp và các tổ chức môi trường, v.v..
- Về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực: Xây dựng
các chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ cho các ngành hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu
nhỏ, nông dân, phù hợp với cam kết quốc tế; đồng thời, chuẩn bị những giải pháp
ứng phó, hỗ trợ đối với những ngành hàng, mặt hàng chịu tác động lớn, trực tiếp từ
việc thực thi Hiệp định; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng lưới sản
xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, v.v..
- Về chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của
người lao động tại cơ sở doanh nghiệp: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật điều
chỉnh các quan hệ lao động, tiêu chuẩn lao động phù hợp với các tiêu chuẩn, cam
kết, công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia; tham gia các Công ước cơ bản còn
lại của ILO, v.v..
- Về chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:
Xây dựng và ban hành đồng bộ các chính sách xã hội, bảo vệ môi trường và phát
triển bền vững.
Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, căn cứ
vào các nhóm công việc lớn này, khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện của
đơn vị, địa phương mình cũng như tăng cường việc giám sát thực hiện để bảo
đảm việc thực thi của Việt Nam được đầy đủ, hiệu quả và đồng bộ


Trả lờiTrích dẫn